Be Your Personal Best
photo

Anonymous

shared this article
6 years ago

Knowledge Base

Related Articles

Share

Tags

Smart Belt LED colors

LED COLORS

/XBtnM6Wjh30_G1H8OCdf2GZy5qE7vdqM4-GJBZ1-DabkfbL9z6ats9tXry9usDlRR7g2A5Tev9ZelXivJTeJnxffObjVEldgUKZx6DZcsnMUk01hI695ziF_pZXg2-RR_Il-0lY

The Activios Smart Belt has a LED at the front, showing different device modes. The LED is hidden but is seen through the plastic when it flashes, at the center of the Smart Belt unit. It uses three base colors – green, red and blue – but also other colors can be shown.

Device Activation from Sleep Mode

• Green flash: Device has been activated and is ready to be paired to a smartphone.

• No flash: If there is no LED-light indication at activation attempts, then either battery level is too low, or the Smart Belt unit was already in activated mode.

The Smart Belt is activated by skin contact. If the Smart Belt sender unit is removed from the belt the two metal pins at the back of the unit can be touched for activation. If the unit is connected to the elastic chestbelt then the two blank and gummed/plastic areas at the back of the belt should be touched for activation. If skin is dry a slight wettening of these areas are needed for sufficient contact.

Bluetooth Pairing

• Blue flash: The devices are paired and the the flash indicates a working connection.

• Red flash: Indicates that the Bluetooth connection has been aborted and that the Smart Belt enters sleep mode.

The red flash occurs one minute after one of these events:

1) the Activio app has been fully closed (i.e. not only put in background mode)

2) the pairing was aborted by tapping “unpair” in the Settings View

3) the phone Bluetooth-unit has been turned off

Tip: always make sure that your Smart Belt enters sleep mode to extend the battery life! Do this by one of the steps 1-3 above.

Change/insertion of Battery

The battery status can be read by one of the following LED-colors when you insert it into Smart Belt:

• Pink/purple flash (all LED-parts flash), then green:

Indicates sufficient battery level.

• Red/orange flash, the a weak green flash:

Indicates low battery.

Battery to be used is of type CR2032, 3 Volt, and is inserted into the Smart Belt with its positive pole (+) facing upwards. Avoid low price batteries with low quality.

Add Comment

Comments (1)

photo
1

På svenska:

Activios Smart Belt har framtill en diod som visar enhetens olika lägen. Dioden är dold men syns genom plasten när den blinkar till, i mitten av Smart Belt-enheten. Den har tre grundfärger – grönt, rött och blått – men även andra färger kan visas.

Aktivering av enhet från viloläge

• Grön blinkning: Enheten har aktiverats och är redo att paras till mobil.

• Ingen blinkning: Om ingen lampa blinkar när enheten aktiveras så är antingen batteriet slut, eller så var enheten redan i aktiverat läge.

Ett Smart Belt aktiveras genom att dess kontaktytor berör huden. Om Smart Belt:ets sändarenhet är bortplockad från pulsbandet så kan de två metallpiggarna beröras samtidigt för aktivering. Om sändarenheten sitter fast i det elastiska fästbandet så ska de två gummerade blanka ytorna beröras för aktivering. Vid torr hud kan en lätt fuktning behövas för att ge tillräcklig kontakt.

Bluetooth-parning

• Blå blinkning: Enheten är parad och blinken indikerar en fungerande koppling.

• Röd blinkning: Indikerar att bluetooth-kopplingen har avbrutits och enheten går i viloläge.

Den röda blinkningen sker en minut efter att antingen

1) Activio-appen har stängts av helt (alltså ej bara lagts i bakgrundsläge)

2) parningen avbrutits genom att 'unpair' tryckts

3) telefonens bluetooth-enhet har stängts av

Tips: se alltid till att ditt Smart Belt går i viloläge efter användning för att förlänga batteriets livstid! Gör detta enligt punkt 1-3 ovan.

Byte/insättning av batteri

Batteriets status kan avläsas när det sätts i enligt följande diodfärger:

• Blinkning med kraftigare rosalila färg (samtliga dioddelar lyser upp), därefter grönt:

Visar att batteriet har tillräcklig laddning.

• Rödorange blinkning, därefter svagt grönt:

Visar att batteriet har för låg laddning.

Batteri som används är av typen CR2032, 3 Volt, och ska placeras med den positiva polen (+) uppåt mot lockets sida. Undvik lågprisbatterier av sämre kvalitet.

Leave Comment

photo

Attach files...

The file must be a jpg, gif, png, bmp, ico, pdf, doc, rtf, txt, zip or rar no more than 200M